O PAKTU TISKOVÉ ZPRÁVY ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ZÁKLADNÍ DOKUMENTY
Pakt zaměstnanosti byl uzavřen 30. 3. 2016 mezi Zlínským Krajem, Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou ÚP Zlín, Okresní hospodářskou komorou Kroměříž a Regionální radou odborových svazů ČMKOS Zlínského kraje. Hlavní priority Paktu jsou:
1: Struktura a kvalita odborného vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje

2: Lidé pro profese, které region potřebuje 

3: Adekvátní, dostupná a dospělou populací využívaná nabídka dalšího vzdělávání

4: Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce

5: Rozvoj služeb

Aktivity naplňující jednotlivé priority byly rozpracovány do Akčního plánu Paktu zaměstnanosti na období 1. 10. 2016 - 31.12. 2017.
Činnost Paktu byla na žádost KHK ZK finančně podpořena Zlínským krajem ve výši 300 000,-. O další dotaci na konkrétní aktivity ve výši 300 000,- rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání 21. 9. 2016.

Employment Cooperation Agreement – Zlín Region Employment Pact

The Employment Pact was concluded on March 30, 2016 among the Zlín Region,
Zlín Regional Chamber of Commerce, Labour Office of the Czech Republic,
Zlín Regional Labour Office, Chamber of Commerce of Kroměříž District
and Regional Council of Trade Unions of the ČMKOS Zlín Region. The main priorities of the Pact:


1: Structure and quality of vocational training that meet the needs of the Zlín Region
2: People for the professions the region needs
3: Offer of further education that is adequate, affordable and used by adult population
4: Data for effective decision-making on employment and education for the labour market
5: Development of services


Activities fulfilling the individual priorities were elaborated in the Action Plan of the Employment Pact for the
period October 1, 2016 – December 31, 2017.

The Pact was financially supported by the Zlín Region in the amount of CZK 300,000 based on the request of the Zlín Regional Chamber of Commerce. Another subsidy for financing specific activities in the amount of CZK 300,000 was approved by the council at its meeting on September 21, 2016.

Pakty na území České republiky:
Pacts located in the Czech Republic:Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx