O PAKTU TISKOVÉ ZPRÁVY ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ZÁKLADNÍ DOKUMENTYDohoda o spolupráci v oblasti zaměstnanosti – Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje.

Pakt zaměstnanosti byl uzavřen 30. 3. 2016 mezi Zlínským Krajem, Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje, Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou ÚP Zlín, Okresní hospodářskou komorou Kroměříž a Regionální radou odborových svazů ČMKOS Zlínského kraje. K naplnění Priorit Paktu byl 16. 5. 2016 založen Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú. který se stal nositelem Paktu. Činnost Paktu byla prodloužena do 
30. 3. 2026 podepsáním Dodatku č. 2. – Dohoda o spolupráci v oblasti zaměstnanosti.

Hlavní priority Paktu jsou:

1: Struktura a kvalita počátečního vzdělávání odpovídající potřebám Zlínského kraje 

2: Vzdělávání dospělých

3: Data pro efektivní rozhodování o zaměstnanosti a vzdělávání pro trh práce

4: Kvalita života ve Zlínském kraji

Employment Cooperation Agreement – Zlín Region Employment Pact

The Employment Pact was concluded on March 30, 2016 among the Zlín Region, Zlín Regional Chamber of Commerce, Labour Office of the Czech Republic, Zlín Regional Labour Office, Chamber of Commerce of Kroměříž District and Regional Council of Trade Unions of the ČMKOS Zlín Region. The Institute of the Regional Chamber of Commerce of the Zlín Region was established on May16, 2016 to fulfill the Priorities of the Pact (registered institute), which carries the Pact. The Activities of the Pact has been extended to March 30, 2026 by signing the Supplement No. 2. - Agreement on cooperation in the field of employment.

The main priorities of the Pact:

1: Structure and quality of initial education corresponding to the needs of the Zlín Region

2: Adult education

3: Data for effective decision – making on employment and education for the labour market

4: Quality of life in the Zlín Region


Pakty na území České republiky:
Pacts located in the Czech Republic:Copyright © 2017 | INSTITUTKHKZK | Design: barbaradesign.cz | Code: horak.cx